Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările deținătorului site-ului, titular al PERSOANEI FIZICE AUTORIZATE.

Această secțiune are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://jascop.ro – („Site-ul”).

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Dacă sunteți client al Site-ului, titularul site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresă de e-mail, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul / preferințele / obișnuințele dumneavoastră, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Pentru simplitatea relației și a creșterii siguranței privind protejarea datelor personale, la achiziția produselor vândute prin intermediul site-ului nu se va solicita / crea un cont de utilizator.

B. Dacă sunteți vizitator al Site-ului vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

C. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

C.1. Dacă sunteți client al Site-ului vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
a. pentru desfășurarea relației contractuale, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Temei: prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază prevederile Termenilor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor are drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor comerciale.

b. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
Temei: prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea noastră de a respecta obligațiile legale care ne revin și vom fi în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

c. pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul Site-ului.
Temei: prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare dacă alegeți să fiți informați cu privire la noutățile de pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin trimiterea unui email la adresa contact@jascop.ro

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

d. în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al titularului Site-ului de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

C.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
a. pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare dacă alegeți să fiți informați cu privire la noutățile de pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin trimiterea unui email la adresa contact@jascop.ro
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

b. pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu principal, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Datele personale precizate în cadrul comenzii plasate pe Site vor fi sterse dupa 5 zile de la expedierea comenzii.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina noastră (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare vom dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

a. pentru administrarea Site-ului; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate prin intermediul Site-ului;

b. pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

c. pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

d. pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

e. atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

a. dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare pe care le efectuăm prin intermediul Site-ului, conform celor descrise în prezentul document;

b. dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;

c. dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

d. dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

e. dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
 1. în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al PERSOANEI FIZICE AUTORIZATE sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau aăararea unui drept în instanță;
 2. în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

f. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

g. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@jascop.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://jascop.ro/politica-privind-fisierele-cookies/